นโยบายการคืนสินค้า

นโยบายการคืนสินค้า ร้าน  มีข้อกำหนดบางประการสำหรับกระบวนการส่งคืนสินค้า

ลูกค้าสามารถส่งคืนสินค้าด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

  • เสียหาย – สินค้าเสียหายระหว่างการจัดส่ง
  • สินค้าไม่ถูกต้อง / ผิด – ไม่ใช่สินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อ
  • ได้รับสินค้าไม่ครบ

เงื่อนไขทั่วไปสำหรับการคืนสินค้า

  • ภายในระยะเวลา 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า
  • ลูกค้ามีหลักฐานการสั่งซื้อ (หมายเลขคำสั่งซื้อ, ใบแจ้งยอดการสั่งซื้อ, บันทึกการจัดส่ง, บัญชีเงินฝากธนาคาร)
  • สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพใหม่และถูกส่งกลับมา ในบรรจุภัณฑ์เดิม และของแถมที่ได้รับ(หากมี)
  • สินค้าจะต้องไม่ถูกนำมาใช้
  • สินค้าทั้งหมดที่ถูกปิดสนิทจะต้องไม่ถูกเปิด

สินค้าที่จะทำการส่งคืนนั้นต้องปราศจากการใช้งาน บรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิม สินค้าที่ถูกส่งคืนจะได้รับการตรวจสอบ เพื่อประเมินการชำรุดและความเสียหาย เมื่อสินค้าไปถึงคลังสินค้าของบริษัทฯ ขั้นตอนนี้อาจใช้เวลานานถึง 3 วันทำการ การคืนเงินจะได้รับการดำเนินการหลังการตรวจสอบคุณภาพสินค้า ในกรณีที่พบว่าสินค้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ข้างต้น หรือสินค้าไม่มีความบกพร่องตามที่ลูกค้าแจ้ง ร้านขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับคืน และส่งสินค้ากลับไปยังผู้ส่งโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคืนสินค้าในกรณีที่

  • สินค้าไม่เป็นไปตามคาดหวัง / ไม่พึงพอใจ – สินค้าไม่ตรงตามความคาดหวังของลูกค้า
  • เปลี่ยนใจ – ลูกค้าไม่ต้องการสินค้าอีกต่อไป

วิธีการส่งคืนสินค้า

ก่อนการจัดส่งสินค้าคืน ลูกค้าต้องแจ้งความประสงค์จะคืนสินค้าเข้ามาที่ร้าน ก่อน จากนั้นร้านจะประสานงานและแจ้งขั้นตอนการจัดส่งสินค้าและที่อยู่ที่จะให้ส่งกลับไปยังลูกค้า